Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 16 czerwca 2014 r. wprowadzona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają możliwość korzystania między innymi z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju; otrzymują m.in. ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe; zniżki w opłatach oraz darmowe wstępy do parków narodowych.
Zniżki w programie obok instytucji publicznych mogą oferować także przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.
„Karta” (do dnia 01.01.2015 r.) regulowana była rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 
Z dniem 2 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa (z dnia 5 grudnia 2014 r.) o Karcie Dużej Rodziny, która określa m.in. zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposobu przyznawania uprawnień.

Gdzie w naszej gminie złożyć wniosek?


Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny zwanej „Kartą” lub duplikatu Karty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27, I piętro pokój nr 13 i 14 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od 7.30 do 15.30.

ZASADY PRZYZNAWANIA

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysługuje:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.


Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:


1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


WYMAGANE DOKUMENTY


Składając wniosek o przyznanie Karty, należy przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:


1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (oświadczenie dostępne na stronie);
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (oświadczenie dostępne na stronie);
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

 

Więcej informacji na stronie:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą

PROGRAM - DOBRY START

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Centrum Wsparcia

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Program 500+

Program - "Za życiem"

Karta Dużej Rodziny

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bezpieczny i aktywny senior