Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie obrazy są opatrzone tekstem alternatywnym.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Strona nie ostrzega przed otwarciem nowego okna w przeglądarce.
 • Łącza do pobrania nie zawierają informacji o ich rozmiarze i formacie dokumentu.
 • Dokumenty do pobrania są w większości odczytywane przez programy wspomagające, ale mogą sprawiać problemy w nawigacji, ponieważ nie wszystkie są poprawnie oznakowane. Część dokumentów jest opublikowana w formie niedostępnych plików pdf (skanów).
 • Nie wszystkie tabele danych mają poprawnie zdefiniowane nagłówki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22-03-2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Łącka.
 • E-mail: poczta@opsgorzyce.pl
 • Telefon: 324511671

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Gorzyce
 • Adres: ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
 • E-mail: gorzyce@gorzyce.pl
 • Telefon: 324513056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika. Przed wejściem jeden schodek, nie ma podjazdu. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Za drzwiami wejściowymi w korytarzu znajdują się drzwi wahadłowe, za którymi są 4 schodki z poręczami. Za schodkami (parter) znajduje się korytarz z dostępem do poszczególnych pokoi. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się również na drugiej kondygnacji budynku.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Korytarz na parterze jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową i niedostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, ze względu na konieczność pokonania 4 schodów wejściowych.

Z uwagi na skomplikowaną architekturę w budynku nie ma windy ani podjazdu, wejście z korytarza do niektórych pomieszczeń na parterze ograniczone jest niewielkim stopniem, na poszczególne kondygnacje prowadzą schody bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ze względu na brak technicznych możliwości zamontowania w budynku platform schodowych i windy osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb (zostanie zapewniony dostęp alternatywny)

Obok wejścia do budynku w podwórzu znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłosić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w Sekretariacie, tel. 32 45 11 671, e-mail: poczta@opsgorzyce.pl

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych.

Możliwość komunikacji audiowizualnej.

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.