Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

Utworzono dnia 30.08.2023

Informacja o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), oraz uchwały Nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.

Osoby uprawnione

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 90 d ustawy stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (…)

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Tryb i termin składania wniosku

Wnioski należy składać wraz z pełnym kompletem dokumentów w terminie od 1 do 15 września 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego (druk wniosku można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach lub pobrać ze strony internetowej www.opsgorzyce.pl);
 • dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  • zaświadczenie z zakładu pracy dla osób zatrudnionych;
  • zaświadczenie o pobieraniu emerytury/ renty;
  • dowód wpłaty składki ubezpieczenia w KRUS (dot. osób prowadzących gospodarstwo rolne);
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego otrzymanie alimentów;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie o pobieraniu świadczeń dla bezrobotnych; 
 • zaświadczenie o nieściągalności alimentów;
 • zaświadczenie o bezrobociu;
 • oświadczenie o występowaniu w rodzinie wielodzietności;
 • oświadczenie o występowaniu w rodzinie niepełnosprawności; 
 • oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia lekarskiego o ciężkiej lub długotrwałej chorobie;
 • oświadczenie, że rodzina jest niepełna;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej/wyższej - w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów uczelni wyższych;
 • inne zaświadczenia/oświadczenia dokumentujące sytuację rodzinną i materialną.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pomoc w kryzysie

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 391

W poprzednim tygodniu: 397

W tym miesiącu: 1204

W poprzednim miesiącu: 1176

Wszystkich: 104848

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.