Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

2022 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach informuje, że Gmina Gorzyce przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

Realizacja zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, finansowana jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeznaczonych na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

Dofinansowanie projektu: 100%

Całkowita wartość projektu: 108 099 zł  

 

Celem programu jest zwiększenie dostępności usługi asystencji osobistej, jako formy wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym  albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 WAŻNE

 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), inne usługi finansowane   w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022, finansowane z innych źródeł.
 • Usługa asystencji osobistej przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 • Uczestnik programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

 

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców gminy Gorzyce.

 

Druki niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności,
 • karta zgłoszenia do programu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, tel. 32 45 11 671.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.