Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAW

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach,

 ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce.

 

OPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce lub pocztą elektroniczną, na adres: iod@opsgorzyce.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

          

Dlaczego są przetwarzane Państwa dane osobowe?

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie: ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” co jest zgodne z  art. 6 ust. 1lit c) RODO. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich brak uniemożliwi przeprowadzenie postępowania.

2.Dane osobowe przetwarzane są w celu wsparcia z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit a) i c) RODO. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za wyjątkiem wsparcia ze strony asystenta rodziny, kiedy potrzebna jest dodatkowa zgoda, a brak tych danych uniemożliwi wsparcie.

 

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez daną osobę fizyczną określonych cech.

 

Jakie w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa?

Zgodnie z przepisami przysługuje:

  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  4. prawo do przeniesienia danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu mogą zostać udostępnione dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań OPS.

 

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe Będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.