Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego;

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Obecny okres świadczeniowy tj. 2022/2023 trwa od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kryterium dochodowe wynosi 900 zł na osobę w rodzinie. Od 01.10.2023 r. następi zmiana kryterium dochodowego i wynosić ono będzie 1209 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekraczy kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł;
  • osobie uprawnionej (czyli osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna):

- do ukończenia przez nią 18 roku życia,

- do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo

bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza:

- egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;

- niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. z powodu:

braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Nie przysługują:

jeżeli osoba uprawniona:

  • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.