Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, tel. 32 45 11 671, e-mail: poczta@opsgorzyce.pl, informuje, co następuje:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@opsgorzyce.pl .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a - c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

1) w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wynikających w szczególności z następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

2) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

3) w celu zatrudnienia pracowników,

4) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

 1. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 4. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

 

 

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.