Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis, która wprowadził nowe świadczenie do ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE.

Przysługuje:

a)  niezależnie od dochodu;

b)  w wysokości 1 000 zł miesięcznie (świadczenie jest świadczeniem podzielnym, przysługującym również w niepełnej wysokości, za niepełny miesiąc, a w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych);

c)  matce albo ojcu dziecka (ojcu w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę);

d)   opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko - w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;

e)  w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci; jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka;

f)  przez okres - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką:

 • 52 tygodni - jednego dziecka,
 • 65 tygodni - dwojga dzieci
 • 67 tygodni - trojga dzieci
 • 69 tygodni - czworga dzieci
 • 71 tygodni - pięciorga i więcej dzieci.

 

Będą mogły się ubiegać osoby:

a)    które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego m.in:

 • studenci, osoby uczące się
 • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie)
 • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych
 • osoby zatrudnione
 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 

 Nie będzie przysługiwać, m.in. gdy:

a)   w przypadku rodzica:

 • co najmniej jeden z nich otrzymywać będzie zasiłek macierzyński
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 • przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 

b)      w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej:

 • co najmniej jedna z osób otrzymywać będzie zasiłek macierzyński
 • nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

 

 c)      w przypadku przysposobienia dziecka:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej 
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

 

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego lub rodziny zastępczej - od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie - prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.