Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

O instytucji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach jest jednostką organizacyjną Gminy Gorzyce, realizuje zadania z zakresu:

• pomocy społecznej

• ustalania i wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

• prowadzenia zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

• prowadzenia zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

• prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

• ustalania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

• udzielania oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

• realizacji zadań związanych z realizacją ustawy o wspieraniem rodziny i systemie pieczy zastępczej,

• prowadzenia zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku energetycznego przewidzianego ustawą Prawo energetyczne,

• realizacji zadań wynikających z ustawy karta dużej rodziny

• prowadzenia zadań przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

• realizacji zadań przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

• realizacji zdań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

• realizacji zadań przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

• realizacji zadań wynikających z ustawy „Za życiem” .

W Ośrodku siedzibę ma również Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gorzyce.

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.