Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Zasady przyznawania

Kryterium dochodowe:

 • dochód nie może przekroczyć kwoty 674 zł na jednego członka rodziny,
 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764 zł na jednego członka rodziny.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym i w okresie tym nie miała zastosowania zasada „przekroczenia”.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres zasiłkowy 2022/2023 tj. od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r., dochód rodziny (osoby uczącej się) ustalany będzie na podstawie dochodów z roku bazowego 2021 i wszystkich innych zmian po tym roku (w tym zmian zatrudnienia).

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia Działu Świadczeń Rodzinnych o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Dotyczy to m.in. informacji o:

 • zmianie w liczbie członków rodziny;
 • wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w celach zarobkowych;

W przypadku m.in. podjęcia pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, właściwym do ustalenia prawa do świadczeń tj.: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia wychowawczego  jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

 • w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany, informacji o:

- przerwaniu nauki w szkole,

- zawarciu związku małżeńskiego

- wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

- umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),

 

 • uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

- zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 • w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o:

- nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego,

- umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie,

- wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o:

- zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki,

- uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki,

- umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

- nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

 

UWAGA!!! Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń oraz koniecznością ich zwrotu, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

 

 Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

 • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
 • świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
 • świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
 • świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;
 • świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wykazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu który wydał tę decyzję.

 

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pomoc w kryzysie

KLUBY SENIORA W GMINIE GORZYCE

NUMER SOS - linia pomocy pokrzywdzonym

Centrum Wsparcia

STOP PRZEMOCY! - APLIKACJA MOBILNA "TWÓJ PARASOL"

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Obrazek przedstawia szary kwadrat z napisem PARPA, a pod spodem napis "Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". Obrazek jest linkiem do strony PARPA

Bezpieczny i aktywny senior

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundusz Sprawiedliwości

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

KARTA SENIORA

Karta Dużej Rodziny

Program - "Za życiem"

Alzheimer rozumiem wspieram

Obrazek przedstawia człowieka, a obok niego napis alzheimer rozumiem wspieram. To jest link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.